Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ngày 11/9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai các đề tài thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 "Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045)".

Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 7/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 "Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)", mã số KX.02/21-25, tới nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã hoàn thiện thuyết minh, khung Chương trình; ban hành các Quyết định về tổ chức bộ máy Chương trình và tổ chức triển khai các hoạt động của Chương trình.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng, xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng. Quan điểm chỉ đạo đầu tiên của Đại hội XIII mang tính xuyên suốt, bất di bất dịch là "kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu các thành viên tham gia các đề tài thuộc Chương trình cần chủ động, nỗ lực cao nhất, không chỉ làm rõ việc vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới mà phải có trách nhiệm chính trị phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc.

Trong quá trình triển khai Chương trình, các nhà khoa học cần chắt lọc dựa trên kết quả nghiên cứu để cùng với quá trình làm, kiến nghị cho Đảng, Nhà nước trong việc tổng kết 40 năm đường lối đổi mới của Đảng; chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIV; đặt những nền tảng đầu tiên về soạn thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước khi Đảng tròn 100 năm tuổi./.