Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc

Ngày 10/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cao Bằng và Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới".

Quang cảnh Toạ đàm.

Tại Tọa đàm, các đại biểu được nghe tham luận về các nội dung: Vận dụng phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết ở tỉnh hiện nay; kinh nghiệm trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở tỉnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò phương pháp cách mạng của Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới; kinh nghiệm trong vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc ở tỉnh hiện nay; vận dụng phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh trong tình hình mới; vận dụng phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh trong bảo vệ Tổ quốc hiện nay; tăng cường tuyên truyền, giáo dục phương pháp cách mạng của Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ tỉnh hiện nay; tuyên truyền, giáo dục phương pháp cách mạng của Hồ Chí Minh thông qua những hoạt động thực tiễn.

Các đại biểu thảo luận, làm rõ những bài học kinh nghiệm; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, đồng chí Bế Thanh Tịnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng khẳng định: Trong công cuộc đổi mới xây dựng quê hương, đất nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng đã vận dụng sáng tạo và cụ thể hoá tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, lời căn dặn của Bác vào hoạt động thực tế, thực tiễn của địa phương, đạt được nhiều thành tựu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh. 

Đồng chí Bế Thanh Tịnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng phát biểu tại Toạ đàm.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cao Bằng nhấn mạnh: Thông qua những ý kiến tham luận tại buổi tọa đàm đã làm phong phú, sâu sắc thêm về phương pháp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là những năm tháng Người sống, làm việc và chỉ đạo phong trào cách mạng cả nước tại Cao Bằng; trên cơ sở đó, tiếp tục vận dụng sáng tạo phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh trong thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới. Đặc biệt, đây sẽ là nguồn tư liệu, tài liệu, thông tin quan trọng để các cấp uỷ, chính quyền địa phương của tỉnh vận dụng trong thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở địa phương, mà thiết thực nhất là phục vụ trực tiếp cho công tác chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030./.