Ngành tuyên giáo tỉnh Khánh Hòa nâng cao tính chủ động, kịp thời, sáng tạo

Các địa phương, đơn vị phải nâng cao hơn nữa tính chủ động, kịp thời, sáng tạo trong công tác tham mưu; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình an ninh chính trị, dư luận xã hội, các vấn đề báo chí phản ánh để tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời…

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa nhấn mạnh yêu cầu trên tại Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức ngày 11/10.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong quý III, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới”; Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới…

Theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ngành Tuyên giáo tỉnh đã tập trung tuyên truyền: Các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh năm 2023; chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); tiến độ các dự án trọng điểm, dự án cao tốc đường bộ trên địa bàn tỉnh. Các cấp, các ngành cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo; các hoạt động đối ngoại; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái của các đối tượng thù địch…

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Thọ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị, trong quý IV năm 2023, các địa phương, đơn vị tập trung tuyên truyền: Kết quả Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 16; Kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh; kết quả triển khai các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa; các ngày kỷ niệm, sự kiện trọng đại, của đất nước, của tỉnh… Đồng thời, các địa phương, đơn vị phải nâng cao hơn nữa tính chủ động, kịp thời, sáng tạo trong công tác tham mưu; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình an ninh chính trị, dư luận xã hội, các vấn đề báo chí phản ánh để tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời, tránh phát sinh điểm nóng; quan tâm triển khai thực hiện Quy định về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khi tham gia mạng xã hội; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước…