Ngành Tuyên giáo phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ngành Tuyên giáo cần phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, tập trung làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cấp ủy xây dựng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo...

Ngày 8/7, tại tỉnh Kiên Giang, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức và các lĩnh vực công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị còn có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang.

Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức đã có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện; góp phần quan trọng nâng cao nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị về vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của lĩnh vực này đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. 

Trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo, ngành Tuyên giáo cả nước đã triển khai đồng bộ, toàn diện với nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức; đã tập trung chỉ đạo, định hướng, kịp thời, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí-xuất bản, thông tin đối ngoại, nắm bắt dư luận xã hội, nhất là những vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng trong nước và quốc tế; bảo đảm giữ vững kỷ luật thông tin, có trọng tâm, trọng điểm, nội dung, liều lượng hợp lý, phù hợp. 

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội nghị.

Công tác văn hóa, văn nghệ và các lĩnh vực công tác khoa giáo tiếp tục được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp và trực tiếp tổ chức thành công nhiều hội nghị, sự kiện lớn, tạo dấu ấn và sức lan tỏa rộng.

 Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 “Về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”.Tham mưu, chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và ngày sinh các đồng chí lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu, nhất là Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội...

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo cũng còn một số vấn đề cần quan tâm như: Ở một số địa phương công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và khoa giáo triển khai bước đầu còn lúng túng, hiệu quả chưa cao; chưa có nhiều bài viết sắc bén phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Mặt khác, công tác nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa chủ động, chưa nhanh nhạy, chưa bám sát thực tiễn. Việc tham mưu, đề xuất, định hướng thông tin tuyên truyền một số vấn đề, vụ việc nhạy cảm đôi khi còn chậm, thiếu tính chủ động, nhạy bén. Vấn đề vi phạm đạo đức, tôn chỉ, mục đích trong hoạt động báo chí chưa được khắc phục triệt để. Chưa thực hiện thống nhất, đồng bộ về số lượng phòng và tên phòng chuyên môn của ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị toàn ngành cần phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Trong đó, cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cấp ủy xây dựng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo, trong đó chú trọng nghiên cứu các vấn đề có tính chất nền tảng, bao quát, lâu dài.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ban Tuyên giáo các cấp chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch để có định hướng xử lý kịp thời. Đồng thời, nâng cao năng lực dự báo, tăng cường giám sát chặt chẽ không gian mạng, chủ động phát hiện, gỡ bỏ các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin xấu độc, sai sự thật.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị toàn ngành cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các hoạt động báo chí, xuất bản, phát huy vai trò cơ quan báo chí, xuất bản trong thông tin tích cực, truyền thông chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Quy định số 137-QĐ/TW, ngày 1/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương tiến tới thống nhất trong toàn ngành./.