Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 145-HD/BTGTW, ngày 12/3/2024, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Lễ tuyên dương các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội năm 2023.

Theo Hướng dẫn số 145-HD/BTGTW, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, tập trung thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; chú trọng đề cao danh dự, đạo đức, tinh thần cống hiến, trách nhiệm của trí thức đối với Tổ quốc và dân tộc.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Hoàn thiện hệ thống pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong tổ chức thực hiện; tăng cường cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền; thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức; tăng cường nguồn lực, hợp tác quốc tế; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các hội trí thức sát với thực tiễn địa phương, đơn vị.

3. Xác định trách nhiệm cụ thể của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả cao; chấn chỉnh những nơi thực hiện chưa tốt.

4. Tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết với quyết tâm chính trị cao, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; phát huy dân chủ, đổi mới mạnh mẽ tư duy, có các giải pháp, lộ trình phù hợp và phân công trách nhiệm cụ thể; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết.

Toàn văn Hướng dẫn số 145-HD/BTGTW, ngày 12/3/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương có thể được tải về từ bài viết tương ứng trong mục Nghiệp vụ trên App mobile Thông tin tuyên giáo./.