Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác xây dựng, phát triển văn hóa, con người Lai Châu

Nhấn mạnh việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu yêu cầu, cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong Đảng, hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Lai Châu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững…

Sáng 13/5, tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Quang cảnh Hội nghị.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn tỉnh Lai Châu có bước phát triển và đạt được những kết quả nổi bật. Tính đến năm 2023, toàn tỉnh có 86% hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; 74,7% thôn, bản, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa; 94,1% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 85% gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang...

Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được tỉnh được quan tâm. Toàn tỉnh lưu giữ 34.909 hiện vật, tổ chức 29 lớp truyền dạy văn hoá phi vật thể, hỗ trợ khôi phục, bảo tồn nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Đến nay, toàn tỉnh có 27 di tích cấp tỉnh, 5 di tích cấp Quốc gia…

Với mục tiêu xây dựng văn hóa và con người Lai Châu phát triển toàn diện về chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; xây dựng các giá trị con người Lai Châu với các phẩm chất cơ bản: “Yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo; có ý thức tự chủ, tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, tôn trọng và chấp hành pháp luật”, tỉnh Lai Châu đã đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, như: Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lai Châu; tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa; rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch phát triển văn hóa phù hợp thực tiễn địa phương và trong tình hình mới…

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh: Trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người có ý nghĩa hết sức quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị. Thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch của tỉnh về phát triển văn hóa, con người; đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong Đảng, hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Lai Châu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; tập trung rà soát, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về văn hóa, con người được xác định trong nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, làm cơ sở đề tổng kết, đánh giá, xây dựng văn kiện đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; triển khai nghiên cứu, xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Lai Châu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế…

Nhân dịp này, UBND tỉnh Lai Châu đã tặng Bằng khen cho 25 tập thể, 33 cá nhân, 6 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)./.