Nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương

Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương cần tiếp tục chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc phối hợp, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW hiệu quả hơn nữa với các cách làm sáng tạo…

Chiều 14/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. 

Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; đại diện lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các Đảng bộ trực thuộc…

Các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong 5 năm qua; hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và Ban chỉ đạo 35 của các đảng bộ trực thuộc. Theo đó, Đảng ủy Khối tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 35 nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy và đội ngũ cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Khối.

Chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị được chú trọng, nắm bắt tư tưởng của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hoà bình”; tăng cường phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ. Đảng ủy Khối chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc giải quyết ngay tại cơ sở những vấn đề phát sinh, không tạo thành điểm nóng để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc, kích động.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã chủ động phối hợp chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, mục tiêu lý tưởng của Đảng; những điểm mới về lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu và vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản, cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội XII, XIII của Đảng, tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh...

Trong 2 năm 2022 và 2023, Đảng ủy Khối triển khai phát động và tổ chức thực hiện tốt Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nhiều đảng bộ đã phát động, tổ chức Cuộc thi sáng tạo, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động gửi bài tham gia cuộc thi, tạo hiệu ứng tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương cần tiếp tục chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc phối hợp, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW hiệu quả hơn nữa với các cách làm sáng tạo. Các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhất là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các học viện, nhà trường, cơ sở nghiên cứu, giáo dục, đào tạo về công tác lý luận chính trị tăng cường các hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phát hiện những vấn đề mới, chỉ ra những luận cứ khoa học, khách quan để bổ sung, cập nhật, cung cấp thông tin đến cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí nêu rõ, các cấp ủy cần đẩy mạnh phối hợp với lãnh đạo các cơ quan báo chí truyền thông thực hiện nghiêm nhiệm vụ chính trị, tôn chỉ, mục đích, tuân thủ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương trong xây dựng các tuyến tin, bài định hướng tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, vụ việc phức tạp, nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trao Bằng khen cho các tập thể có thành thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Dịp này, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương quyết định tặng Bằng khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị./.