Nâng cao nhận thức trong đội ngũ trí thức tỉnh Quảng Ngãi về nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ngày 6/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho đội ngũ trí thức với chủ đề “Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về lịch sử cách mạng Việt Nam”.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II  báo cáo, chia sẻ các vấn đề liên quan đến những âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối Đại đoàn kết dân tộc; những vấn đề về nhân quyền, tôn giáo, dân tộc; nội dung cơ bản về diễn biến hòa bình; nhận diện và luận cứ khoa học để phản bác những xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam, lịch sử vùng đất Nam Bộ và thành quả cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua...

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Báo cáo viên tại Hội nghị.

Hội nghị nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đội ngũ trí thức của tỉnh về nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về lịch sử cách mạng Việt Nam; khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tin tưởng và ủng hộ đường lối, chủ trương của Đảng và phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức trong xây dựng và phát triển tỉnh nhà./.