Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội

Ngày 20/3, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban làm trưởng đoàn, đã làm việc, khảo sát việc triển khai, thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư (khoá XI) về việc “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, từ đó kịp thời quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội với cấp ủy, chính quyền cùng cấp và báo cáo cấp trên.

Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Tuyên giáo Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên thường xuyên tổ chức hội nghị giao ban, tập hợp thông tin, mở chuyên mục thu thập ý kiến nhân dân trên Trang Thông tin điện tử, Fanpage của MTTQ để nắm bắt dư luận xã hội, đặc biệt là những thời điểm có tình hình nóng xảy ra cần phải tập hợp thông tin kịp thời.

Mặt trận các tỉnh, thành phố đều đã áp dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, nắm tình hình dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ như: Mạng zalo, Trang thông tin điện tử, Fanpage MTTQ Việt Nam, Cổng thông tin điện tử địa phương. Đối với những vấn đề lớn, cần có điều tra về dư luận xã hội thì đặt hàng cho các đơn vị chuyên sâu thực hiện để lấy kết quả làm một kênh thông tin.

Thông qua việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội giúp cho MTTQ Việt Nam các cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Nội dung nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là các vụ việc có liên quan đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số, tín đồ các tôn giáo, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài về những vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc, tôn giáo, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài, về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, khảo sát, các đại biểu đã cùng thảo luận và đề xuất giải pháp để tiếp tục kịp thời nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội, ý kiến, kiến nghị của nhân dân phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền cùng cấp theo định kỳ hoặc đột xuất trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và những vụ việc nổi cộm, bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và mặt trận các cấp đã đạt được trong thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư, thống nhất với những nhận định, đánh giá về kết quả, hạn chế và 5 bài học kinh nghiệm hệ thống mặt trận trong thực hiện nhiệm vụ này.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dư luận xã hội đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị, cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội. Công tác dư luận xã hội phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, của đất nước, bám sát thực tiễn của cuộc sống; trọng tâm là nắm bắt tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời phản ánh đúng các luồng dư luận trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trước mắt, công tác dư luận xã hội trước hết phải tập trung phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ tổng kết 40 năm đổi mới và đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng lưu ý, để làm tốt công tác dư luận xã hội, cần nghiên cứu để nắm bắt dư luận và nghiên cứu để dự báo, định hướng dư luận. Nghiên cứu ở đây là nghiên cứu khoa học, bằng những tri thức khoa học, phương pháp khoa học để nắm bắt chính xác dư luận, mà muốn nắm bắt kịp thời, chính xác thì chỉ bằng công nghệ và thông qua công nghệ. Từ đó, dự báo, định hướng dư luận dựa trên những căn cứ, bằng chứng khoa học có sức thuyết phục.

Bên cạnh đó, cần sớm thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là “cánh tay nối dài” giúp kịp thời nắm bắt, tập hợp các luồng ý kiến, tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng trong các tầng lớp nhân dân cũng như trong tham gia định hướng dư luận xã hội./.