Long An: Trên 350 đại biểu được tập huấn kỹ năng viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Qua Hội nghị tập huấn giúp các đại biểu được trang bị kinh nghiệm, kỹ năng viết chính luận để thực hiện các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng…

Ngày 13/9, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023. Hội nghị có trên 350 đại biểu trong toàn tỉnh dự. 

Báo cáo viên trao đổi nội dung tập huấn.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã nghe Báo cáo viên của Báo Quân đội Nhân dân truyền đạt một số kinh nghiệm, kỹ năng mở chuyên mục, xây dựng lực lượng, tổ chức viết bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Báo cáo viên khẳng định, trong kỹ năng viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phương pháp đấu tranh cần bám chặt quan điểm chỉ đạo của Đảng, kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn.

Trong các bài viết phải xác định được đối tượng muốn hướng đến là nhân dân, xây dựng gốc rễ từ nhân dân để nhân dân tin tưởng. Người viết cần bám sát mối quan hệ giữa xây và chống, giữa bảo vệ và đấu tranh, giữa khẳng định và phản bác, đặc biệt là phương châm lấy xây để chống.

Bên cạnh tăng cường kỹ năng, phương pháp tổ chức tin, bài cần lưu ý đẩy mạnh tuyên truyền thành tựu, thông tin tích cực trên trang cá nhân và các trang cộng đồng nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc,…