Long An: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người

Lãnh đạo Tỉnh ủy Long An yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về những nội dung cốt lõi trong Chuyên đề, khẩn trương quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ngày 24/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổ chức quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Long An”; Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 04/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An đến năm 2030 và những năm tiếp theo”.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 188 điểm cầu trong tỉnh với trên 6.100 người tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hoàng Đình Cán, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An truyền đạt các nội dung: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa, con người; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Long An; đưa việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào xây dựng, phát triển văn hóa, con người Long An phù hợp với truyền thống dân tộc Việt Nam và đặc trưng của vùng đất Long An.

Để việc triển khai Chuyên đề năm 2023 đạt kết quả thiết thực, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về những nội dung cốt lõi trong chuyên đề, khẩn trương quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cùng với đó, chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sau học tập, quán triệt và triển khai, thực hiện,…

Trên cơ sở chuyên đề của tỉnh, mỗi tập thể, cá nhân xác định những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn để góp phần xây dựng, phát triển văn hóa, con người Long An đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.