Lạng Sơn: Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Lãnh đạo Tỉnh uỷ Lạng Sơn đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Ngày 18/8, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, triển khai Tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với hơn 20.800 đại biểu tại 315 điểm cầu trực tuyến ở các xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố trong toàn tỉnh tham dự. 

Quang cảnh Hội nghị.

Các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương trình bày những nội dung của Tác phẩm. Trong đó tập trung vào 8 bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đó là biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng; chú trọng công tác cán bộ; tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm; tăng cường kiểm soát và quản lý, phát huy vai trò nòng cốt và sự phối hợp của các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gắn phòng, chống tham nhũng với xây dựng Đảng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; sự phối hợp của các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với tình hình Việt Nam...

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lạng Sơn cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nhất là tố cáo, phản ánh về tham nhũng, tiêu cực; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan dân cử và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh./.