Lạng Sơn: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên

Để đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao, Thường trực Tỉnh uỷ Lạng Sơn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Ngày 29/3, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động”. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 12 điểm cầu cấp huyện và trên 300 điểm cầu cấp cơ sở với trên 21.000 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tham dự.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động”; quán triệt nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: Để đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Đồng thời, cần triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động gắn với việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội ở mỗi cấp, mỗi ngành; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời phát hiện, giới thiệu những cách làm sáng tạo, kinh nghiệm hay, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những nhân tố tích cực từ cơ sở.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lạng Sơn cũng lưu ý, trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề, các cấp uỷ, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…