Làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Đồng Tháp

Ngày 09/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp chủ trì phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức Hội thảo khoa học Lý luận và thực tiễn về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại tỉnh Đồng Tháp qua 40 năm đổi mới.

Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo đã tập trung thảo luận, làm rõ đường lối, quan điểm của Đảng, tư duy về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cụ thể là: đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhận thức và thực tiễn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - sáng tạo lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam từ thực tiễn đổi mới; tư duy của Đảng về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tư duy đổi mới, sáng tạo của Đảng trong việc hình thành quan điểm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ; chính sách phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta thời kỳ đầu cách mạng công nghiệp 4.0.

Hội thảo cũng đi sâu phân tích làm rõ những vấn đề: Tỉnh uỷ Đồng Tháp lãnh đạo việc cụ thể hoá đường lối, quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; công tác đào tạo sử dụng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp; tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội đảm bảo phát triển bền vững tại tỉnh Đồng Tháp; phát triển các thành phần kinh tế với nhiều hình thức sở hữu, vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Đồng Tháp. Trong khuôn khổ của buổi hội thảo, các đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới…

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đánh giá cao các tham luận tại Hội thảo đã phản ánh sát với tình hình phát triển của Đồng Tháp trong những năm qua. Với những nghiên cứu có tính chất thực tiễn, hệ thống cao sẽ là những thông tin bổ ích để tỉnh tiếp thu và hoàn thiện vào báo cáo tổng kết lý luận và thực tiễn về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa qua 40 năm đổi mới tại tỉnh Đồng Tháp./.