Lai Châu: Tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của việc học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Thường trực Tỉnh uỷ Lai Châu yêu cầu cần nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ngày 28/4, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Quang cảnh Hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, 5 năm qua, Tỉnh ủy Lai Châu đã tập trung lãnh đạo tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, gắn với triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết về xây dựng Đảng và công tác lý luận chính trị. Tỉnh uỷ cũng ban hành các chủ trương, nghị quyết về các vấn đề, lĩnh vực có tính chiến lược cho quá trình phát triển của tỉnh, đảm bảo đúng, trúng với yêu cầu thực tiễn, kịp thời giải quyết các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, góp phần tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Về một số nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị: Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 23-CT/TW và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lý luận chính trị, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm đối với việc học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lai Châu phát biểu tại Hội nghị.

Cùng với đó, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị; làm tốt công tác phát hiện các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...