Kịp thời tháo gỡ khó khăn trong triển khai các hoạt động khoa học tại các cơ quan Đảng Trung ương

Thời gian tới, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương sẽ tăng cường phối hợp với các hội đồng khoa học cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong triển khai các hoạt động khoa học…

Ngày 17/1, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2023, Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương đã hoàn thành việc chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ, kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ thành viên; kịp thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, quản lý, điều hành, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm sự nhịp nhàng, thông suốt, hiệu quả trong quá trình hoạt động. Từ đó, tạo tiền đề triển khai thực hiện nhiều đề tài, đề án, hội thảo, tọa đàm, nhiệm vụ khoa học lớn, có ý nghĩa thiết thực, tính ứng dụng cao, đúng thời điểm, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng và các ban, cơ quan đảng Trung ương, hướng vào việc giải quyết những điểm nghẽn, những tồn tại, bức xúc trong thực tiễn.

Nổi bật như: Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình nghiên cứu trọng điểm liên ban, giai đoạn 2022-2024 “Công tác tham mưu của các cơ quan đảng Trung ương qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới”. Tổ chức nghiệm thu 44 đề tài, đề án đủ điều kiện; trong đó có 31 đề tài, đề án xếp loại xuất sắc và 13 đề tài, đề án xếp loại khá. Tổ chức thành công các hội thảo “Thực trạng và giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên trong tình hình mới” và “Huy động nguồn lực tài chính cho việc thực hiện chính sách xã hội ở Việt Nam”.

Nhiều hội đồng khoa học cơ sở cũng chủ động nghiên cứu các đề tài, đề án khoa học được giao, nhất là các đề tài, đề án trực tiếp giúp lãnh đạo các ban, cơ quan đảng Trung ương tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định; tích cực phối hợp Hội đồng trong các hoạt động chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2021-2026…

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đề nghị, năm 2024, Hội đồng cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Hội đồng theo hướng bám sát kế hoạch hoạt động và chương trình làm việc của Trung ương; hoàn thành sớm Chương trình nghiên cứu đề tài, đề án trọng điểm cấp liên ban giai đoạn 2022 - 2024 và tích cực triển khai ngay Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp liên ban giai đoạn 2024-2026. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, xây dựng các Báo cáo tư vấn trình Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới và Tiểu Ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng (mỗi đề tài cả trọng điểm và không trọng điểm đều có báo cáo tư vấn gửi Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo, theo dõi khẳng định hoạt động của Hội đồng).

Đồng thời, khẩn trương đôn đốc, tổ chức nghiên cứu, kiểm tra, nghiệm thu, thanh, quyết toán các đề tài, đề án bảo đảm chất lượng, hiệu quả (Hội đồng cơ sở triển khai đề tài có báo cáo tư vấn); Chú trọng gắn kết với các Hội đồng khoa học cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong triển khai các hoạt động khoa học; Tham mưu Ban Bí thư ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai khoa học chính trị…