Kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạp chí các ban Đảng Trung ương

Trong năm 2023, các cơ quan tạp chí các ban Đảng Trung ương cần chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó tập trung vào giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động...

Ngày 9/3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Triển khai thực hiện Kết luận số 26-KL/TW, ngày 29/12/2017 của Ban Bí thư về kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạp chí các ban Đảng Trung ương hiện nay.

Quang cảnh Hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Xuân Thủy, Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã nghe công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập triển khai thực hiện Kết luận số 26-KL/TW. Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 10 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Các đồng chí Phan Xuân Thủy và Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo.

Thực hiện Kết luận số 26-KL/TW, ngày 29/12/2017 của Ban Bí thư về kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạp chí các ban Đảng Trung ương hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đã giao cho Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Báo chí - Xuất bản và các vụ, đơn vị chức năng có liên quan xây dựng dự thảo Đề án “Hợp nhất tạp chí các ban Đảng Trung ương với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam” và triển khai các công việc thực hiện Kết luận 26-KL/TW.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã có công văn gửi các ban Đảng Trung ương xin ý kiến về Đề án hợp nhất; đồng thời, chỉ đạo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam quyết liệt đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm theo hướng báo chí đa phương tiện, hiện đại đi đôi với đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng tin, bài; đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, kiện toàn tổ chức bộ máy… chuẩn bị cho việc hợp nhất.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo, đại biểu đại diện cho các tạp chí, các đơn vị trực thuộc các ban Đảng Trung ương cơ bản nhất trí về việc triển khai Kết luận 26-KL/TW, đồng thời cũng góp ý một số nội dung trong dự thảo Đề án, nhất là về chức năng, nhiệm vụ sau hợp nhất, lộ trình hợp nhất, tài chính - trị sự, tổ chức bộ máy...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 26-KL/TW đề nghị, trong thời gian tới, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và tạp chí các ban Đảng Trung ương phải bám sát và tiếp tục quán triệt tinh thần Kết luận số 26- KL/TW ngày 29/12/2017 của Ban Bí thư về kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạp chí các ban Đảng Trung ương hiện nay. Trong năm 2023, các cơ quan cần phải gương mẫu, xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó cần tập trung vào giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đề xuất những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; có các sản phẩm cụ thể để báo cáo; tiếp tục thực hiện tinh giản tổ chức bộ máy, đầu tư hạ tầng, kỹ thuật..., đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng lưu ý, để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, tạp chí các ban Đảng Trung ương cần phối hợp chặt chẽ với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc tích hợp, kết nối đưa thông tin lên các chuyên mục và các ấn phẩm của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước năm 2025, phải tiến hành tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện Kết luận số 26-KL/TW.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, hướng tới xây dựng cơ quan báo chí tập trung đa phương tiện, đa nền tảng, hiện đại, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phải là cơ quan tiên phong đi đầu, quyết liệt trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện các ấn phẩm; tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật, trụ sở hiện đại, đáp ứng yêu cầu đề ra; xây dựng Báo xứng với vị thế, uy tín là cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng; là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trên Internet...