Khoảnh khắc tự hào một dải biên cương
Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương
Khoảnh khắc tự hào một dải biên cương