Khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI tại tỉnh Lai Châu

Từ ngày 19 đến 23/4/2023, Đoàn Khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phan Văn Long, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục làm Trưởng đoàn, tiến hành khảo sát kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” tại Lai Châu.

Đoàn khảo sát làm việc tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu.

Qua khảo sát, Đoàn ghi nhận tỉnh Lai Châu đạt được những kết quả quan trọng trong triển khai thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW. Toàn tỉnh có 191 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ phòng học kiên cố, bán kiên cố chiếm 98,7%. 100% đơn vị cấp huyện hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được quan tâm; thường xuyên đổi mới phương pháp dạy và học ở các cấp học, bậc học.

Chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2022 của hệ giáo dục phổ thông đạt 98,74%; hệ giáo dục thường xuyên đạt 94,23%. Quy mô mạng lưới trường, lớp được sắp xếp tinh gọn, ổn định, phù hợp với thực tiễn, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư.

Việc ban hành chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, hoạt động xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chi ngân sách cho giáo dục hằng năm so với yêu cầu tối thiểu 20% tổng chi ngân sách. Riêng năm 2023 dự kiến chi ngân sách cho giáo dục là 25% tổng chi ngân sách địa phương.

Đoàn khảo sát làm việc tại cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Lai Châu còn một số khó khăn về biên chế ngành, khó khăn trong phát triển đội ngũ giáo viên ngoại ngữ, tin học; các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện việc dạy tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số… Đoàn khảo sát đã tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Lai Châu để trình cấp có thẩm quyền giải quyết đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.