Khánh Hoà tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị

Việc thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, kinh tế tiếp tục phát triển...

Ngày 3/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. 

Thường trực Tỉnh uỷ Khánh Hoà trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng tỉnh Khánh Hoà đã triển khai tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị như: Tổ chức học tập, quán triệt và ban hành hơn 2.000 văn bản chỉ đạo; ban hành các quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo, quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, thành lập Nhóm chuyên gia theo 5 nhóm vấn đề… Ban Chỉ đạo 35 các cấp triển khai đồng bộ, đổi mới phương thức nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; xây dựng lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; tập trung đăng tải, chia sẻ, lan tỏa tin, bài, thông tin tích cực, chính thống kịp thời đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới… Việc thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, kinh tế tiếp tục phát triển.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hoà phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hoà đề nghị, thời gian tới các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW. Các địa phương, đơn vị tập trung đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường tuyên truyền về lợi ích của các công trình, dự án để tạo sự đồng thuận, tránh tạo điểm nóng; tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình mới...

Nhân dịp này, 12 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà./.