Khánh Hòa: Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo chuyển biến về nhận thức đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục làm tốt hơn việc tuyên truyền, vận động, giáo dục để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, từ đó, xác định ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Ngày 01/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo đã nhận được 27 bài tham luận từ các sở, ban, ngành, đoàn thể, các trường, viện, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, tập trung làm rõ, nhận diện các âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch hiện nay; về âm mưu diễn biến hòa bình trong lĩnh vực tư tưởng; các quan điểm sai trái, thù địch về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thủ đoạn lợi dụng sự kiện chính trị quan trọng, các ngày kỷ niệm để xuyên tạc, chống phá…

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng thảo luận, chia sẻ nhiều giải pháp, kinh nghiệm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, thù địch trên mạng xã hội; nâng cao “sức đề kháng”, khả năng “miễn dịch” của đoàn viên, thanh niên trước thông tin xấu độc, các luận điệu sai trái, thù địch; phát huy sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới...

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, phải gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả.

Đồng chí đề nghị, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục làm tốt hơn việc tuyên truyền, vận động, giáo dục để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, từ đó, xác định ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động và nâng cao khả năng “tự đề kháng” trước âm mưu, thủ đoạn và hoạt động của các thế lực thù địch; có đủ lý lẽ, lập luận để sẵn sàng đấu tranh bảo vệ “cái đúng” và phê phán, phản bác “cái sai”; kết hợp với kiên quyết xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các đối tượng vi phạm.

Căn cứ kết quả Hội thảo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa nghiên cứu xây dựng tài liệu chuyên đề, đảm bảo ngắn gọn, súc tích và thiết thực, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn./.