Infographic: Tình hình kinh tế – xã hội quý I/2023

Kinh tế – xã hội ba tháng đầu năm 2023 của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn. Tuy nhiên, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng.

Kết quả tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2023
Kết quả sản xuất nông nghiệp quý I/2023.
Kết quả sản xuất công nghiệp quý I/2023.
Kết quả hoạt động một số ngành dịch vụ quý I/2023.
Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài, hoạt động xuất nhập khẩu và chỉ số giá tiêu dùng quý I/2023.
Một số vấn đề xã hội quý I/2023.

Nguồn: Tổng cục Thống kê