Infographic: Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân về “Tư cách người Công an cách mệnh”

Ngày 11/3/1948, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, lúc đó là Giám đốc Sở công an Khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy Công an nhân dân Sáu điều về "Tư cách người Công an cách mệnh", đó là: "Ðối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Ðối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Ðối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Ðối với Nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Ðối với công việc, phải tận tụy. Ðối với địch, phải cương quyết, khôn khéo".

Nguồn: TTXVN.