Infographic: 6 điểm mới của Luật Đất đai (sửa đổi)

Luật Đất đai (sửa đổi) thể chế hóa toàn diện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc được rút ra trong tổng kết thực tiễn trong việc tổ chức thi hành Luật Đất đai 2013 và luật hóa các quy định đã được thực tiễn chứng minh là phù hợp.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường.