Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024

Ngày 19/12, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 126-HD/BTGTW hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024.

Treo cờ Tổ quốc tại các khu dân cư chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần bám sát Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng các quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị của đất nước, ban, bộ, ngành, địa phương và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo không khí phấn khởi, thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân.

Hướng dẫn số 126-HD/BTGTW cũng đề cập cụ thể về kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước gồm: Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và đón Tết nguyên đán Giáp Thìn; Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024).

Năm 2024, kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam gồm: Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (01/5/1904 - 01/5/2024), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 - 01/6/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (5/6/1889 - 5/6/2024), Trưởng ban Thường trực Quốc hội; Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Về kỷ niệm năm tròn sự kiện lịch sử quan trọng gồm: Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024); Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024); Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024); Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã (02/12/1964 - 02/12/2024); Kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2024); Kỷ niệm 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/2/1979 - 17/2/2024); Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024) và 55 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2024); Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024); Kỷ niệm năm tròn ngày giải phóng, ngày thành lập tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; tổ chức quốc tế, đơn vị vũ trang nhân dân.

Về kỷ niệm các ngày lễ quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng hướng dẫn cụ thể đối với các sự kiện gồm: Kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2024); Kỷ niệm 206 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2024); Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2024).

Toàn văn Hướng dẫn số 126-HD/BTGTW, ngày 19/12/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương được tải về từ bài viết tương ứng trong mục Nghiệp vụ trên App mobile Thông tin tuyên giáo./.