Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 144-HD/BTGTW, ngày 05/3/2024, hướng dẫn thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Ảnh minh họa.

Theo Hướng dẫn số 144-HD/BTGTW, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ nội dung của Kết luận số 70-KL/TW và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đặc điểm, tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Kết luận phù hợp với thực tiễn của từng cấp, ngành, địa phương và lưu ý các nội dung trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tăng cường vai trò của các cơ quan truyền thông đại chúng, ứng dụng công nghệ số xây dựng các kênh truyền thông về thể dục, thể thao nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng hoạt động thể chất phù hợp với từng đối tượng.

2. Xác định trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phát triển thể dục, thể thao. Tạo cơ hội cho mọi người tham gia tập luyện, biểu diễn, thi đấu thể thao. Đổi mới giáo dục thể chất và thể thao trường học. Đẩy mạnh công tác huấn luyện, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang. Tập trung phát triển thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao, hoàn thiện hệ thống phát hiện, đào tạo vận động viên, thi đấu thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao, nhất là các môn thể thao Olympic trọng điểm. Tăng cường các nguồn lực cho sự nghiệp thể dục, thể thao. Rà soát, hoàn thiện quy hoạch, phát triển mạng lưới thiết chế, cơ sở thể thao đồng bộ, từng bước hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

3. Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thể dục, thể thao. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ban, bộ, ngành, đoàn thể trong triển khai chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án phát triển thể dục, thể thao. Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển thiết chế, cơ sở hạ tầng; thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao, thể thao quần chúng, giáo dục thể chất và thể thao trường học.

Toàn văn Hướng dẫn số 144-HD/BTGTW, ngày 05/3/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương được tải về tại bài viết tương ứng trong mục Nghiệp vụ trên App mobile Thông tin tuyên giáo./.