Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị

Thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 111-HD/BTGTW ngày 11/8/2023 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW.

Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Mục đích nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong và ngoài nước về công tác thông tin đối ngoại và các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Đồng thời, qua đây giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm Kết luận số 57-KL/TW; tăng cường hiệu quả đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, góp phần bảo vệ vũng chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Kết luận số 57-KL/TW nghiêm túc, hiệu quả; chú trọng trao đổi, thảo luận, làm rõ những nội dung mới của Kết luận. Cùng với đó, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, quán triệt nội dung Kết luận số 57-KL/TW tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đảm bảo thực chất, phù hợp với các đối tượng khác nhau.

Từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên nắm chắc nội dung Kết luận số 57-KL/TW, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và bản thân để đạt được mục tiêu mà Kết luận số 57-KL/TW đã đề ra.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng những mô hình mới, cách làm hay trong nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW.

Cũng theo Hướng dẫn số 111-HD/BTGTW, một số nội dung cần tập trung quán triệt và triển khai thực hiện, gồm: (1) Thống nhất nhận thức về vai trò quan trọng của việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, 2045; (2) Nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng về công tác thông tin đối ngoại; mục tiêu, nhiệm vụ của công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; (3) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách, bảo đảm nguồn lực cho công tác thông tin đối ngoại; (4) Đẩy mạnh đổi mới công tác thông tin đối ngoại về tư duy, nội dung, phương thức; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng thông tin đối ngoại; kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa tuyên truyền trong nước và truyền thông đối ngoại; mở rộng và phát triển nguồn lực thông tin đối ngoại, nhất là nguồn lực con người; (5) Nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc, xấu độc, tiêu cực phương hại đến lợi ích quốc gia - dân tộc, quá trình phát triển đất nước, bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng.

Tài liệu nghiên cứu những nội dung chính của Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới có thể được tải về từ App mobile Tuyên giáo, trong nội dung bài viết tương ứng của Mục Nghiệp vụ đối với các tài khoản đã đăng ký sử dụng App./.