Hưng Yên triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung cốt lõi và giá trị các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 27/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và nội dung cốt lõi một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên, Báo cáo viên tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên đã quán triệt nội dung bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng"; cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đại biểu cũng được quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/1/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 273-KH/TU ngày 29/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW và một số văn bản của tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như các kế hoạch của Tỉnh uỷ, kịp thời cụ thể hóa trên tinh thần bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, đúng quy định.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch và khẩn trương triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung cốt lõi và giá trị các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và truyền thống lịch sử của dân tộc, của địa phương; phát huy tinh thần yêu nước, niềm tự hào, khát vọng vươn lên để xây dựng quê hương Hưng Yên và đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng./.