Hưng Yên: Nâng cao hiệu quả phối hợp giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc Nhân dân quan tâm

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên và các sở, ngành, đơn vị tập trung rà soát nhiệm vụ, phối hợp giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc Nhân dân quan tâm; duy trì thường xuyên chế độ báo cáo, cung cấp thông tin hai chiều để chủ động nắm bắt, đánh giá, đề xuất trúng, đúng, kịp thời…

Ngày 25/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

Quang cảnh Hội nghị.

Qua 3 năm triển khai và tổ chức thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan dân cử, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tư pháp cùng cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Kết quả, đã có 65 lượt cơ quan, đơn vị phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tuyên truyền và cung cấp thông tin tuyên truyền. Các nội dung phối hợp được thực hiện tốt, góp phần tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Thông qua công tác phối hợp, cơ quan nhà nước các cấp nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của công tác tư tưởng, tích cực quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc của Nhân dân. Công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các đề án, dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn được triển khai với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa xảy ra “điểm nóng”, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương trong tỉnh; qua đó cổ vũ, động viên các cấp, các ngành và Nhân dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, thống nhất và ký kết các nội dung phối hợp cần tập trung thực hiện trong năm 2024 giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp.

Các cơ quan, đơn vị ký kết nội dung phối hợp công tác năm 2024.

Đồng chí Đào Hồng Vận, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu: Trong năm 2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ngành, đơn vị tập trung rà soát nhiệm vụ, trong đó phối hợp giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc Nhân dân quan tâm; duy trì thường xuyên chế độ báo cáo, cung cấp thông tin hai chiều để chủ động nắm bắt, đánh giá, đề xuất trúng, đúng, kịp thời và có bước đi, cách làm phù hợp với điều kiện thực tế và có tính khả thi cao; đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường tính chủ động, đưa công tác phối hợp vào chiều sâu, tạo chuyển biến quan trọng trong việc hướng công tác về cơ sở để khơi dậy các nhân tố tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; quan tâm thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng…