Hội thảo khoa học : Thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Kết quả Hội thảo là cơ sở để Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản phục vụ Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 29-NQ/TW trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, dự kiến tổ chức trong tháng 6/2023.

Ngày 08/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ và Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ”.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo đánh giá, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Thành phố Cần Thơ ngày càng được củng cố và mở rộng theo hướng chuẩn hóa, chất lượng; mạng lưới trường, lớp và quy mô học sinh ở các bậc học, cấp học ngày càng được nâng lên.

Tính đến cuối năm 2020, tổng số trường đạt chuẩn quốc gia 362/459 trường, tăng 174 trường so với năm 2015, đạt tỷ lệ 78,78%; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học phát triển mạnh (90 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 05 trường đại học, 02 cơ sở đại học) và được mở rộng đa ngành nghề, đa lĩnh vực…

Các tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội thảo cũng tập trung phân tích, đề xuất một số giải pháp đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố. Trong đó, nổi bật là hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển giáo dục; hiệu quả đầu tư các chương trình, đề án phát triển giáo dục vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đầu tư nguồn lực phục vụ cho Chương trình Giáo dục phổ thông mới...

Đại biểu tham quan trưng bày các sản phẩm giáo dục.

Dịp này, Ban Tổ chức Hội thảo đã trưng bày sản phẩm của các đơn vị quận, huyện, trường học, như sản phẩm STEM, các thiết bị tự động hóa, robot; các biểu bảng, biểu đồ, mô hình, video clip… minh họa cho kết quả thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW trên địa bàn Thành phố./.