Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đề xuất nhiều hướng nghiên cứu thiết thực, có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc

Năm 2023, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và các hội đồng cơ sở đã chủ động đề xuất nhiều hướng nghiên cứu bảo đảm thiết thực, bám sát chức năng, nhiệm vụ tham mưu, tư vấn của các ban, cơ quan Đảng Trung ương, góp phần phục vụ kịp thời chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Chiều 12/1, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Kết quả nổi bật trong năm qua là Hội đồng đã tổ chức ký kết hợp đồng nghiên cứu đối với 24 chủ nhiệm đề tài, đề án cấp bộ (ban Đảng Trung ương); thông qua 10 hướng nghiên cứu đề án/chuyên đề cơ sở do các hội đồng cơ sở đăng ký; tổ chức thẩm định, xét duyệt 58 thuyết minh đề tài, đề án, trong đó có 8 đề tài thuộc Chương trình trọng điểm giai đoạn 2024-2026; thông qua 23 hướng nghiên cứu đề án/chuyên đề cơ sở năm 2024 do các hội đồng cơ sở đăng ký.

Cùng với đó, Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu 43 đề tài, đề án đủ điều kiện. Trong đó có 30 đề tài, đề án xếp loại xuất sắc; 13 đề tài, đề án xếp loại khá. Các đề tài, đề án được nghiệm thu đều bám sát nội dung đặt hàng và thuyết minh nghiên cứu. Nhiều đề tài đã phân tích, làm rõ một số nội dung mới gắn với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, có tính cập nhật và có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đề nghị, năm 2024, Hội đồng cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Hội đồng theo hướng bám sát kế hoạch hoạt động và chương trình làm việc của Trung ương; chủ động định hướng nghiên cứu, tư vấn những vấn đề lý luận và thực tiễn, góp phần chuẩn bị xây dựng các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; xây dựng kế hoạch nghiên cứu, khảo sát, tổng kết thực tiễn, chú trọng những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, những vấn đề mới đang còn nhận thức và quan điểm khác nhau.

Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Lại Xuân Môn yêu cầu, Hội đồng tích cực thực hiện Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp liên ban giai đoạn 2022-2024 và chuẩn bị triển khai Chương trình nghiên cứu trọng điểm 2024-2026; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý đề tài, đề án theo hướng thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà để khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học.

Đồng thời, Hội đồng cần tăng cường phối hợp hoạt động với các hội đồng cơ sở nhằm gia tăng kết nối, tương tác, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động khoa học; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, thông tin khoa học chuyên đề với nội dung thiết thực; chắt lọc kết quả nghiên cứu để xây dựng các báo cáo tư vấn trình cấp có thẩm quyền. Công tác thông tin khoa học, tập huấn nghiệp vụ cần tiếp tục được quan tâm chú trọng thực hiện tốt; tổ chức các đoàn khảo sát thực tế hoạt động khoa học ở trong nước, ngoài nước đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao.

Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2024-2030

Dịp này, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan giai đoạn 2024-2030, nhằm tăng cường phối hợp thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/12/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.../.