Hòa Bình: Công tác tuyên truyền miệng góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến gần với nhân dân
Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư (Khoá X) về “tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, nhận thức của cấp uỷ các cấp tỉnh Hoà Bình về vị trí, vai trò của đội ngũ Báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng đã không ngừng nâng lên.
Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Hoà Bình năm 2021.

Xác định đây là kênh thông tin chủ yếu và chính thống nhằm giáo dục, phổ biến, quán triệt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước; cấp ủy các cấp tỉnh Hoà Bình đã tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Trung ương và từng bước kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; xây dựng, tổ chức hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng trong từng thời kỳ, đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, mở cửa hội nhập hiện nay.

Thông qua kênh tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên đã góp phần truyền bá sâu rộng trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng những tinh hoa văn hoá của dân tộc và nhân loại; giáo dục mục tiêu kiên định lý tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cổ vũ các phong trào thi đua, hành động cách mạng của quần chúng. Đồng thời, đội ngũ Báo cáo viên của tỉnh thường xuyên phản ánh trung thực, khách quan về tình hình nhận thức và dư luận xã hội đối với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp nhân dân nhân dân. Từ đó, giúp cho các cấp uỷ, chính quyền kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, vận dụng chính sách phù hợp với điều kiện địa phương; đóng góp vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng phát huy nhân tố con người, nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cho cán bộ đảng viên.

Hiện nay, toàn tỉnh Hoà Bình có 7.265 đồng chí Báo cáo viên các cấp. Trong đó: Báo cáo viên Trung ương là 05 đồng chí, Báo cáo viên cấp tỉnh 50 đồng chí, Báo cáo viên cấp huyện 334 đồng chí và Báo cáo viên, Tuyên truyền viên ở cơ sở là 6.876 đồng chí. Từ năm 2007 đến tháng 6/2022, toàn tỉnh đã tổ chức được 190 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 12.721 lượt Báo cáo viên, Tuyên truyền viên. Giai đoạn 2007 - 2022, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã tổ chức được 9.396 buổi thông tin thời sự, chính sách cho 3.966.139 lượt người nghe.

Để kịp thời định hướng và cung cấp thông tin cho đội ngũ Báo cáo viên các cấp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoà Bình đã tăng cường công tác biên soạn và cung cấp tài liệu. Định kỳ 2 tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh; các huyện ủy, thành ủy tổ chức theo định kỳ 2 đến 3 tháng/1 lần. Ngoài ra, các địa phương còn tổ chức kết nối trực tuyến hàng trăm Hội nghị của Trung ương xuống các xã, phường, thị trấn.

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2022 của Tỉnh ủy Hoà Bình.

Nhiều đơn vị cũng đã chú trọng kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên hàng năm, đầu tư cơ sở vật chất, có chính sách đãi ngộ thoả đáng cho đội ngũ Báo cáo viên; qua đó góp phần tạo động lực thúc đẩy các Báo cáo viên yêu nghề, đầu tư thời gian cho công tác chuẩn bị thông tin, không ngừng học tập nâng cao trình độ, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu thông tin của người nghe. Nhiều Báo cáo viên có kỹ năng thuyết trình tốt, khai thác và truyền đạt thông tin khoa học, có hệ thống, thu hút người nghe, được cán bộ đảng viên và nhân dân đánh giá cao. Các nội dung mới, được dư luận quan tâm đã được Báo cáo viên thông tin kịp thời như: Các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương; các kỳ họp Quốc hội; vấn đề Biển Đông và việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam...

Hiện nay trước yêu cầu của tình hình mới, công tác tuyên truyền miệng của tỉnh Hoà Bình đang tiếp tục được kiện toàn theo hướng: Đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho các Báo cáo viên (máy vi tính, máy chiếu...); Cải cách chế độ thù lao phù hợp với điều kiện chung hiện nay. Tỉnh cũng tăng cường đưa Báo cáo viên về hoạt động tại cơ sở, bởi đây là nơi cán bộ, đảng viên, nhân dân ít có điều kiện tiếp cận thông tin. Cùng với đó, phương thức hoạt động của các Báo cáo viên cũng đổi mới theo hướng tăng cường trao đổi, bàn bạc, định hướng dư luận...

Có thể khẳng định, trong những năm qua, hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh đã góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào cách mạng. Đây cũng là một trong những vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc, phản động; đưa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước đến với nhân dân, nắm bắt kịp thời tư tưởng, tâm tư, nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng của nhân dân đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước./.

Đoàn Cần

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình