Hậu Giang: Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Với niềm tin, khí thế, động lực mới, toàn Đảng bộ tỉnh tiếp tục nghiên cứu quán triệt, triển khai, vận dụng sáng tạo những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc và quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Ngày 25/5, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; triển khai tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chuyên đề “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 213 điểm cầu trong toàn tỉnh với hơn 14.000 đại biểu tham dự.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang thông báo nhanh một số kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên cung cấp thông tin quan trọng của Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; truyền đạt những luận điểm lý luận chính trị sâu sắc nội dung của từng tác phẩm, chuyên đề.

Theo đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang, sau Hội nghị này, với niềm tin, khí thế, động lực mới, toàn Đảng bộ tỉnh tiếp tục nghiên cứu quán triệt, triển khai, vận dụng sáng tạo những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc và quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII. Toàn Đảng bộ phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo, sáng suốt nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị.

Để việc học tập, nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư đạt kết quả cao nhất, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh Hậu Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 169-KH/TU, ngày 30/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm. Tỉnh tổ chức triển khai sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm đưa các nội dung tác phẩm thấm sâu đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo ý chí thống nhất về nhận thức, hành động theo phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc; trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt./.