Hậu Giang: Triển khai sâu rộng, hiệu quả Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 - 2025

Chuyên đề năm 2024 - 2025 của tỉnh Hậu Giang đặc biệt nhấn mạnh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhằm phát huy nội lực, tận dụng “thời kỳ vàng”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm…

Ngày 27/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 3/2024 bằng hình thức trực tiếp. 

Đồng chí Lê Công Lý, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang, Báo cáo viên tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Công Lý, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Chuyên đề năm 2024 - 2025 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng “thời kỳ vàng”, hiện thực hóa khát vọng khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm”.

Nội dung Chuyên đề gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Sự cần thiết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng “thời kỳ vàng”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm. Phần thứ hai: Những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kết hợp nội lực và ngoại lực, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; tận dụng thời cơ; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phần thứ ba: Đẩy mạnh học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhằm phát huy nội lực, tận dụng “thời kỳ vàng”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm.

Trên cơ sở các nội dung của Chuyên đề, đồng chí Lê Công Lý đề nghị ban tuyên giáo cấp huyện, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đội ngũ báo cáo viên các cấp quan tâm tăng cường tuyên truyền về triển khai, quán triệt Chuyên đề năm 2024 - 2025 của tỉnh, phát huy hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2025 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; đồng thời nghe thông tin chuyên đề “Tình hình và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao”; nghe một số định hướng tuyên truyền trọng tâm trong thời gian tới./.

Thanh Hương

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang