Hậu Giang quyết liệt thực hiện công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình trong xây dựng Đảng

Xác định công tác xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt hàng đầu, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang luôn phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và Nhân dân đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường; lòng tin của Nhân dân đối với Đảng ngày càng được nâng cao. Việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) luôn được triển khai đầy đủ, nghiêm túc; quan tâm đúng mức việc gợi ý kiểm điểm để kịp thời uốn nắn, nhắc nhở, qua đó nhiều tập thể, cá nhân đã mạnh dạn, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế và xây dựng kế hoạch khắc phục, đem lại nhiều hiệu quả tích cực.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang và ban thường vụ cấp ủy trực thuộc đã gợi ý kiểm điểm 55 tập thể và 78 cá nhân; ban hành 02 nghị quyết, 04 chỉ thị, 11 chương trình, 14 quy chế, 28 quy định và nhiều văn bản điều hành về công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chủ động nghiên cứu, ban hành các văn bản mang tính định hướng lớn và đột phá về mặt cơ chế trong công tác tổ chức xây dựng đảng và công tác cán bộ, với 01 Nghị quyết, 04 đề án, 01 quy định, 01 kế hoạch về công tác xây dựng Đảng. Các đề án, quy định có ý nghĩa rất quan trọng, cấp thiết nhằm tạo đột phá, hiện thực hoá mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, tăng cường đội ngũ cán bộ trẻ, có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 274 quyết định liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng, quy chế làm việc, nguyên tắc sinh hoạt Đảng; tư tưởng chính trị vững vàng, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm đối với những công việc chung của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lĩnh vực mình phụ trách. Tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện nghiêm quy định kê khai tài sản, luôn giữ gìn sự đoàn kết trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng bộ tỉnh.

Với 1.850 chi bộ cùng trên 33.500 đảng viên, Tỉnh ủy Hậu Giang tập trung lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là nhiệm vụ đột phá chiến lược về “Thu hút và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất đạo đức, đủ năng lực, trình độ, tâm huyết vì sự phát triển của Tỉnh nhà, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Từ đó, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Mô hình “Ngày thứ sáu nghe dân nói” ở ấp Long Lợi, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Sau gần ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIV, đời sống nhân dân được cải thiện, kinh tế xã hội đạt những kết quả ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 vươn lên đứng đầu cả nước đạt 14,21%. Cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, học tập các tác phẩm kinh điển về chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là đợt sinh hoạt “tự soi, tự sửa”, nghiên cứu, học tập nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giúp cho cán bộ, đảng viên nhận diện rõ hơn, đầy đủ và sâu sắc hơn những biểu hiện suy thoái trong nội bộ; xác định rõ trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tư cách của người cán bộ, đảng viên; củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Từ đó, cán bộ, đảng viên càng xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu đi đầu, tận tụy và sống có trách nhiệm hơn.

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Với tinh thần “đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng” để tạo động lực phát triển mới, tỉnh Hậu Giang xác định tập trung thực hiện đồng bộ sáu nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Trong đó, tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng theo phương châm: “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra công tác thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy trong công tác phát triển đảng viên; xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm và cả nhiệm kỳ; nghiên cứu ban hành chỉ thị, đề án phát triển đảng viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025; đổi mới công tác kiểm tra; tiếp tục đổi mới hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Từ nay đến hết nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tập trung công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chương trình, đề án đã ban hành cho cả nhiệm kỳ. Trọng tâm là thực hiện đồng bộ các biện pháp đổi mới, toàn diện công tác cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, khát vọng, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt quy định về nêu gương và những điều đảng viên không được làm./.

Thanh Hương

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang