Hậu Giang phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ nhất năm 2023

Thông qua việc tổ chức Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ này.

Ngày 02/3, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hậu Giang đã phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ nhất năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Lễ phát động.

Cuộc thi dành cho người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài tỉnh có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi. Tỉnh Hậu Giang phấn đấu cấp huyện và tương đương có 10% đảng viên của địa phương, đơn vị có tác phẩm dự thi; cấp tỉnh có tác phẩm đạt giải Cuộc thi cấp Trung ương.

Chủ đề, nội dung, tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 15/6/2023 (tính theo dấu bưu điện). Sau đó, Ban Tổ chức cuộc thi tiến hành phân loại, đánh giá ban đầu, tổ chức chấm thi, xét giải thưởng.

Thông qua việc tổ chức Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng viết tin, bài, xây dựng video clip, năng lực tư duy lý luận, chất lượng các tuyến bài viết chính luận trên báo, tạp chí cho các lực lượng trong tỉnh, tiến tới hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…