Hà Tĩnh: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị thời gian tới, cấp ủy các địa phương, đơn vị cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục lý luận chính trị phù hợp với thực tiễn địa phương; đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị...

Ngày 28/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2023.

Năm 2023, công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được triển khai kịp thời, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước sớm đi vào cuộc sống. Cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt tại địa phương, đơn vị, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Toàn tỉnh mở được 775 lớp với 129.557 học viên, tăng 66 lớp so với năm 2022. Chất lượng công tác giảng dạy từng bước được nâng lên; phương pháp giảng dạy và nội dung bài giảng tiếp tục được đổi mới. Hệ thống cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo bồi dưỡng của trung tâm được đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Công tác giáo dục lý luận chính trị đã góp phần quan trọng trong nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024, đồng chí Hà Văn Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị thời gian tới, cấp ủy các địa phương, đơn vị cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục lý luận chính trị phù hợp với thực tiễn địa phương; tiếp tục tạo điều kiện để các trung tâm bồi dưỡng giáo dục chính trị cấp huyện tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động; quan tâm đầu tư nguồn lực để xây dựng các trung tâm chính trị đạt chuẩn; tập trung quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng chính trị, trong đó chú trọng khảo sát nhu cầu học tập lý luận chính trị gắn với các nhiệm vụ chính trị của huyện để mở lớp, nâng cao chất lượng chính trị cho cán bộ cơ sở.

Ban tuyên giáo và trung tâm chính trị cấp huyện cần chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chính trị hàng năm; thực hiện nghiêm túc các nội dung giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chính trị theo hướng dẫn của Trung ương, tỉnh; không ngừng đổi mới phương pháp, chủ động cập nhật, bổ sung kiến thức gắn với thực tiễn...