Hà Tĩnh: Quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và tỉnh

Ngày 6/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe quán triệt Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, ngày 20/9/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023, của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Quy định số 116-QĐ/TW, ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Các đại biểu cũng được nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 28/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 25/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030; các kế hoạch của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh.

Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị sau Hội nghị, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc cụ thể hóa các nội dung kịp thời, hiệu quả, sát thực tiễn địa phương, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, kết luận, chỉ thị gắn với tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết./.