Hà Tĩnh: Nâng cao trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh

Ngày 21/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp các đơn vị tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 18- NQ/TU ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới. Hơn 170 cán bộ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan quản lý, hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, văn học - nghệ thuật tham dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Xác định văn hóa là mục tiêu, là động lực phát triển, ngày 22/12/2023, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU “Về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới”, trong đó nêu mục tiêu tổng quát: Xây dựng, phát triển toàn diện văn hóa và con người Hà Tĩnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; chăm lo xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình, dòng họ, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; phát triển các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng; phát triển đa dạng các loại hình văn học, nghệ thuật. Tập trung đầu tư nguồn lực để văn hóa phát triển toàn diện, trở thành sức mạnh nội sinh, động lực đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước.

Nghị quyết số 18-NQ/TU cũng đặt ra 6 nhóm giải pháp: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền; xây dựng, phát triển con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư trong xây dựng văn hóa; tạo dựng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, du lịch đặc sắc.

Đồng chí Hà Văn Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Báo cáo viên tại Hội nghị.

Quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 18-NQ/TU, đồng chí Hà Văn Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, ban ngành cần vào cuộc đồng bộ, phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết số 18-NQ/TU. Đối với đội ngũ cán bộ quản lý, hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, văn học - nghệ thuật, cần phải phát huy rõ nét vai trò, nâng cao trách nhiệm trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước và nhu cầu hội nhập quốc tế./.