Hà Nội: Tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 11/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Thành phố tháng 4/2023 với nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian gần đây và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị.

Sau khi nghe Báo cáo viên của Ban Nội chính Trung ương thông tin về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua, Hội nghị đã triển khai một số trọng tâm công tác tuyên truyền của Thành phố Hà Nội trong tháng 4 và tháng 5 năm 2023.

Theo đó, tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và Thành phố quý I, nhiệm vụ quý II/2023 gắn với việc thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; kết quả thực hiện 10 chương trình công tác toàn khóa của Đảng bộ Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kết quả các mặt công tác giữa nhiệm kỳ của Thành ủy, các đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Cùng với đó, tuyên truyền Nghị quyết 34 của Thành ủy về Chiến lược Bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, gắn với nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; công tác thông tin đối ngoại; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn Thành phố năm 2023.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh nội dung tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đặc biệt, tuyên truyền việc triển khai Kế hoạch số 147-KH/TU, ngày 30/3/2023 của Thành ủy về Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Bên cạnh đó, tuyên truyền Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách. Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị đổi mới phương thức truyền thông và hình thức cung cấp thông tin cho báo chí đảm bảo tính công khai, minh bạch và đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của các cơ quan báo chí, nhà báo. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả hơn giữa các cơ quan, đơn vị làm công tác truyền thông chính sách; xây dựng, hoàn thiện, ban hành và thực thi chính sách; bố trí bộ phận truyền thông chính sách tham gia góp ý, phản biện trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách...