Hà Nam: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới

Ngày 10/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 06/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới” và giao ban công tác tuyên giáo quý I/2023.

Quang cảnh Hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã nghiêm túc triển khai đồng bộ, với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường. Các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên bước đầu được cảnh báo, ngăn ngừa; những trường hợp vi phạm được xử lý nghiêm minh góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đội ngũ cán bộ được củng cố, kiện toàn; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác được quan tâm đầu tư, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tư tưởng trong tình hình mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế và thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04-NQ/TU trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết; nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác tư tưởng; quan tâm, kịp thời kiện toàn, quản lý, hướng dẫn hoạt động đội ngũ báo cáo viên dư luận xã hội các cấp; thực hiện tốt chế độ cập nhật, bồi dưỡng kiến thức đối với cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp…

Giao ban công tác quý I năm 2023, Hội nghị thống nhất: Trong quý, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh được triển khai toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực. Chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu; công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian theo quy định.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Công tác định hướng hoạt động báo chí, văn hóa - văn nghệ; nắm bắt, phản ánh, định hướng dự báo diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân đảm bảo kịp thời. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội đạt kết quả tích cực... Những kết quả đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo sự ổn định về tư tưởng, tạo khí thế thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Triển khai nhiệm vụ công tác quý II, Hội nghị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc tổ chức quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, bảo đảm đúng thời gian, chất lượng; chủ động nắm bắt, phản ánh, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; kịp thời định hướng dư luận, đảm bảo ổn định chính trị tư tưởng, trật tự an toàn xã hội…