Hà Nam: Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi các nội dung, nhiệm vụ theo tinh thần Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam sẽ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII sau khi được ban hành...

Sáng 20/10, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cho các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội; thường trực các huyện, thị, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc tỉnh. 

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam thông báo tới các đại biểu kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Theo đó, từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023 tại Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung sau: (1) Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. (2) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020. (3) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. (4) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. (5) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. (6) Quy hoạch BCH Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. (7) Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. (8) Công tác cán bộ. (9) Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9 khoá XIII. (10) Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2022.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII.

Sau 7 ngày làm việc, Hội nghị đã hoàn thành chương trình đề ra. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ tám, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh nắm vững những nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Hội nghị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết của Hội nghị./.