Hà Giang: Nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

Tăng cường, nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; qua đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ Hà Giang giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Ngày 2/2, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ” và ra mắt Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Hà Giang. 

Các đại biểu dự Toạ đàm.

Tại buổi Toạ đàm, các đại biểu đã tập trung tham luận, chia sẻ về các nội dung: Vai trò của Đoàn thanh niên trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên thông qua các hoạt động trải nghiệm và các phong trào hành động cách mạng; phát huy ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên về chủ quyền biên giới quốc gia; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên gắn với thực hiện quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; đẩy mạnh việc rèn luyện đạo đức cho đoàn viên thanh niên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; việc bảo tồn văn hóa dân tộc, xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong thế hệ trẻ...

Các đại biểu cũng đã trao đổi về những bài học kinh nghiệm, giải pháp nhằm phát triển đảng viên trẻ; mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phát triển đảng viên trẻ; động cơ, mục đích phấn đấu của đoàn viên, thanh niên để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên để kịp thời định hướng và hỗ trợ đoàn viên, thanh niên bảo đảm phù hợp, hiệu quả.

Đối với tổ chức Đoàn, thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, phát huy tốt vai trò của thế hệ trẻ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng; tránh tình trạng “nhạt Đảng”, “khô Đoàn”, “xa rời chính trị”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang thực hiện nghi thức khai trương Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Hà Giang.

Tại chương trình tọa đàm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã thực hiện bấm nút khai trương Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Hà Giang. Phần mềm gồm các chức năng chính như: Sinh hoạt Đảng; Học tập nghị quyết; Tin tức và truyền thông; Văn kiện, tư liệu; Quản lý văn bản và tiện ích. Tất cả đều được thiết kế khoa học và dễ sử dụng./.