Hà Giang: Gìn giữ, phát triển các giá trị truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Ngày 17/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức họp Tổ tư vấn sưu tầm, đề xuất phát triển các giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiện toàn Tổ tư vấn, sưu tầm, đề xuất phát triển các giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang gồm 14 thành viên. Tổ tư vấn có nhiệm vụ tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, tư vấn, khôi phục, bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang, từng bước xóa bỏ những hủ tục trái với thuần phong mỹ tục, trái với quy định của pháp luật, không còn phù hợp với đời sống hiện nay.

Trong năm 2022, Tổ tư vấn đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, tích cực tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh; biên tập cuốn tài liệu “Một số nét văn hóa truyền thống của các dân tộc thiếu số tỉnh Hà Giang” tập 1 và đã in phát hành được 300 cuốn cho cơ sở lưu hành, sử dụng.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang trao Quyết định cho Tổ tư vấn sưu tầm, đề xuất phát triển các giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang đề nghị Tổ tư vấn tiếp tục xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể; tham mưu góp ý kiến vào các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của cấp ủy, chính quyền tỉnh; phối hợp với các cấp, các ngành và các Nghệ nhân dân gian tổ chức mở các lớp truyền dạy, lưu giữ các loại hình văn hóa cho thế hệ sau. Cùng với đó, tập trung nghiên cứu, khảo sát, sưu tầm văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh; lựa chọn những nội dung đặc sắc, hiện đã bị mai một để đề xuất giải pháp để bảo tồn, phát huy./.