Hà Giang: Đa dạng hoá các hình thức, nội dung tuyên truyền biển, đảo

Nhận thức rõ tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác tuyên truyền biển, đảo đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị chú trọng đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình hiện nay.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa năm 2024 với Cục Hậu cần Hải Quân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang đã phối hợp với Cục Hậu cần Hải quân xác định nội dung trọng tâm về công tác tuyên truyền biển, đảo trong từng thời điểm cụ thể để chỉ đạo, định hướng tuyên truyền với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, như: định hướng tuyên truyền tại các buổi giao ban báo chí, hội nghị báo cáo viên hằng tháng; tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị, cuộc họp, giao ban, sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đảng; tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng; các cuộc thi, hội thi, trưng bày, triển lãm tư liệu về biển, đảo Việt Nam...

Nội dung tuyên truyền gồm: các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam; những thành tựu về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hội nhập quốc tế; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các vùng biển, đảo trong nửa nhiệm kỳ và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982), Luật biển Việt Nam năm 2012; những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên các vùng biển, đảo; kết quả đấu tranh, bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển, đảo...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành trên 50 văn bản chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam; biên soạn, ban hành 02 tài liệu thông tin nội bộ về tình hình Biển Đông gửi cơ sở; thực hiện mở riêng chuyên mục “Tuyên truyền về biển đảo” trên Cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đăng tải 62 bài viết về hoạt động rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các chiến sỹ Trường Sa, cuộc sống của người dân huyện đảo. Nhóm 35 các cấp của tỉnh tích cực đăng tải, chia sẻ trên 3.500 lượt tin, bài, ảnh với nội dung nhằm đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng nói chung, về vấn đề Biển Đông và biển, đảo Việt Nam nói riêng.

Báo Hà Giang duy trì tốt với chuyên mục “Biển, đảo quê hương”; đăng trên 30 tin, bài, thơ, tản văn, ảnh, video phản ánh các hoạt động của chiến sỹ Hải quân, việc nâng cao chất lượng công tác tại các lữ đoàn, đón Tết nơi đảo xa, tình cảm của người dân biên giới Hà Giang hướng về biển, đảo. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh với chuyên mục “Vì biển, đảo quê hương”, phát được 61 tin, 11 phóng sự ngắn, 09 chuyên mục và 02 phóng sự chuyên đề thông tin các hoạt động kiểm tra, giám sát, củng cố lực lượng, nâng cao chất lượng hoạt động của Hải quân nhân dân Việt Nam…; Tạp chí Văn nghệ Hà Giang với chuyên mục “Biên giới, biển đảo quê hương”, đăng tải được 16 bài văn, thơ viết về biển, đảo Việt Nam…

Phóng viên báo Hà Giang và Đài Phát Thanh - Truyền hình tỉnh tác nghiệp trên đường ra quần đảo Trường Sa.

Ban Tuyên giáo/tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện tuyên truyền lồng ghép về biển, đảo Việt Nam tại các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đảng các cấp, các cơ quan, đơn vị với trên 1.500 buổi; tổ chức tuyên truyền lồng ghép biển, đảo Việt Nam với các nội dung khác đến các thôn vùng sâu, vùng xa của tỉnh, tuyên truyền thông qua xe máy gắn loa, tại các buổi chợ phiên, hệ thống biển led, biển tường, loa truyền thanh xã, thôn… Các cơ quan xuất bản bản tin, cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương đều ưu tiên tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo, những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa…

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024 công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh Hà Giang tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết số 44- NQ/TW ngày 24 /11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các đề án của Chính phủ, bộ, ngành có liên quan đến biển, đảo, biên giới.

Thứ hai, bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương để tiếp tục tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, biển đảo trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Qua đó nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò biển, đảo Việt Nam, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với bảo về biển đảo Việt Nam gắn với bảo vệ an ninh biên giới; nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là sinh viên, đoàn viên, thanh niên trong nhận diện, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc về biển, đảo Việt Nam. Gắn tuyên truyền biển, đảo với công tác tuyên truyền phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền, công tác thông tin đối ngoại.

Thứ ba, phối hợp nắm chắc tình hình dư luận xã hội. Chỉ đạo, định hướng đấu tranh phản, bác các nội dung thông tin xuyên tạc, sai sự thật về tình hình biển, đảo Việt Nam trên không gian mạng.

Thứ tư, quan tâm phối hợp tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức về biển, đảo Việt Nam cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn tỉnh.

Thứ năm, kịp thời biểu dương và nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam…

Hoàng Quân

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang