Gia Lai: Tổ chức thông báo kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 24/5, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh nghe thông báo kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới 19 điểm cầu cấp huyện, cấp xã với gần 2.200 đại biểu tham dự.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai thông báo kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nêu rõ: Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 15 đến ngày 17/5, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị giữa nhiệm kỳ, thảo luận, cho ý kiến về các nội dung, gồm: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII; một số vấn đề quan trọng khác.

Về Báo cáo kiểm điểm, nhìn lại nửa đầu nhiệm kỳ, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và trong nước cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với ý chí, quyết tâm cao và tinh thần “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng” “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đã đạt được, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng chỉ ra 6 hạn chế, tồn tại; rút ra 5 bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc. Đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về phát triển kinh tế; phát triển văn hóa-xã hội; quốc phòng-an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính.

Tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 16 ủy viên Bộ Chính trị và 5 ủy viên Ban Bí thư. Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, qua đó giúp các đồng chí được lấy phiếu tự nhìn nhận lại để điều chỉnh, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, giúp Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; qua đó củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân với Đảng.

Ngay sau Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) để triển khai thực hiện. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện ở cấp mình, đặc biệt là các chương trình trọng tâm đã được xác định từ đầu nhiệm kỳ; từ đó khắc phục những hạn chế, tồn tại, tiếp tục phấn đấu với quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.