Đồng Nai: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác lịch sử Đảng năm 2024

Ngày 29/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác lịch sử Đảng năm 2024 cho 175 đại biểu là cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách về công tác lịch sử Đảng tại các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cấp xã.

Báo cáo viên trao đổi, truyền đạt nội dung tập huấn.

Hội nghị nhằm bồi dưỡng, bổ sung, cập nhật kiến thức về lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống và trang bị một số kỹ năng và phương pháp sưu tầm, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng trong toàn tỉnh; qua đó, góp phần cùng với cấp ủy địa phương đẩy mạnh công tác sưu tầm, biên soạn và tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương nói riêng và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung; trực tiếp góp phần cho công tác giáo dục, phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng bộ địa phương.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe giới thiệu chuyên đề: Công tác tư liệu, nghiên cứu, biên soạn, thẩm định các công trình lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các ban, ngành, đoàn thể và công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Theo đó, để tiến hành nghiên cứu, biên soạn một công trình lịch sử Đảng, trước hết phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác biên soạn lịch sử đảng. Về quy trình cụ thể gồm các bước: Xây dựng Kế hoạch nghiên cứu, biên soạn tổng thể và kế hoạch từng tháng, quý, năm; sưu tầm tài liệu; viết đề cương (đề cương sơ lược, đề cương chi tiết); viết bản thảo; tổ chức hội thảo khoa học; thẩm định bản thảo; xuất bản và tuyên truyền công trình lịch sử.

Toàn cảnh Hội nghị.

Các đại biểu cũng được quán triệt, trao đổi chuyên đề “Công tác tuyên tuyền, giáo dục lịch sử Đảng”. Trong đó Báo cáo viên lưu ý một số nội dung tuyên truyền trọng tâm gồm: Tuyên truyền về sự ra đời và quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhân cách, đạo đức, tài năng, trí tuệ và sự lãnh đạo sáng suốt của các lãnh tụ Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; Lịch sử Đảng bộ và lịch sử truyền thống cách mạng địa phương, vai trò lãnh đạo của các cấp bộ đảng qua các thời kỳ lịch sử; những tấm gương của các anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng thời kỳ đổi mới; đấu tranh, phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng...