Đồng Nai: Chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với người đứng đầu, tạo niềm tin để cán bộ dám nghĩ, dám làm

Đồng Nai cần chú trọng nâng cao nhận thức, ý thức chính trị, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm chính trị, quyết định chính trị đối với người đứng đầu để khắc phục tình trạng cán bộ, đảng viên đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm...

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai ngày 17/11 về tình hình xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp và làm việc với Đoàn công tác.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo nửa nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Tỉnh ủy Đồng Nai cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21- KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các quy định về nêu gương. Đặc biệt, cần nâng cao nhận thức, ý thức chính trị, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm chính trị, quyết định chính trị đối với người đứng đầu để khắc phục tình trạng cán bộ, đảng viên đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm. Từ đó, tạo niềm tin để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng chí cũng yêu cầu Đồng Nai cần tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng tới cán bộ, đảng viên. Nắm chắc tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, tạo thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội.

Với đặc thù là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân lao động, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, tỉnh Đồng Nai cần quan tâm, chăm lo hơn nữa đời sống của người lao động, chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, có giải pháp xử lý kịp thời, thỏa đáng những vấn đề phát sinh. Đồng thời, địa phương cũng cần tiến hành tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa tại Đồng Nai, góp phần tham gia xây dựng nội dung Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Báo cáo với Đoàn công tác, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng có nhiều đổi mới, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm”; nhanh chóng đưa các nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn một cách hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu.

Nhờ có sự chỉ đạo kịp thời, phù hợp, trong nửa nhiệm kỳ qua, tỉnh Đồng Nai có 15/16 chỉ tiêu đạt và vượt. Thu nhập bình quân đầu người dự kiến đến cuối năm 2023 đạt khoảng từ 145 triệu đồng. Thu ngân sách giai đoạn 2021 - 2023 ước khoảng 194 nghìn tỷ đồng, đạt 118% so với dự toán được giao. Toàn tỉnh có 96/120 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai ngày càng nền nếp, hiệu quả. Trong 5 năm qua, cơ quan chức năng tỉnh đã kịp thời phát hiện, xử lý, đấu tranh ngăn chặn 94 vụ việc; xử lý hình sự 9 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 94 đối tượng...