Đồng Nai: Bám sát thực tiễn đời sống xã hội, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai, thời gian qua, công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn luôn được quan tâm, đổi mới cả về nội dung và hình thức; chú trọng bám sát thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh những vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh ở địa phương, định hướng, giải quyết hiệu quả.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 7/2022 từ điểm cầu tỉnh Đồng Nai.

Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai, với vai trò nòng cốt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chú trọng kiện toàn và xây dựng mạng lưới nắm bắt dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Cùng với đó, ngành tuyên giáo tỉnh chủ động nắm bắt thông tin và định hướng dư luận xã hội qua các hình thức: giao ban báo chí hàng tháng; biên tập, cung cấp thông tin có định hướng của Đảng cho đội ngũ báo cáo viên, các chi, đảng bộ. Đồng thời, yêu cầu, hướng dẫn các địa phương, đơn vị duy trì chế độ báo cáo tổng hợp định kỳ theo tháng và báo cáo đột xuất khi có vấn đề phát sinh, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, vấn đề nhạy cảm, phức tạp...

Công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch được quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt. Qua đó, đã giúp cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nắm, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; nâng cao tinh thần cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 4 hội nghị báo cáo viên qua hình thức trực tuyến kết nối với Trung ương và 15 điểm cầu trên địa bàn tỉnh với hơn 4 ngàn cán bộ tham dự. Bên cạnh đó, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) với gần 2 ngàn cán bộ tham dự.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Phạm Xuân Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, ngành tuyên giáo tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; tổ chức lực lượng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, phản động trên internet và mạng xã hội.

Cùng với đó, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hội nghị báo cáo viên định kỳ cấp tỉnh, cấp huyện; hội nghị giao ban công tác tuyên giáo, an ninh tư tưởng, hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, nhất là phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên trong công tác tuyên truyền, định hướng thông tin, dư luận xã hội. Qua đó, kịp thời phản ánh và đề xuất với cấp ủy giải pháp tình hình nắm bắt công tác tư tưởng, biện pháp xử lý những vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm ở địa phương, đơn vị...