Đổi mới hình thức cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng.
Đổi mới hình thức cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng.